Przejdź do treści

Statut

Statut Fundacji Pomocy Psychologicznej

§1

Fundacja pod nazwą Fundacja Pomocy Psychologicznej, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona jest przez Grzegorza Myszora, zwanego dalej „Fundatorem”.

§2

 1. Fundacja działa na obszarze Polski. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność poza jej granicami.
 2. Siedzibą Fundacji są Wyry.
 3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§3

 1. Celem Fundacji jest działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie:

1) Wspieranie osób, które chcą podjąć psychoterapię, a które z różnych przyczyn nie mają środków finansowych, aby sfinansować psychoterapię.

2) Wspieranie osób w kryzysie psychologicznym, które potrzebują zarówno wsparcia psychoterapeuty jak i psychiatry oraz zleconej przezeń farmakoterapii, a które z różnych przyczyn nie mają środków finansowych, aby sfinansować psychoterapię oraz leczenie psychiatryczne.

3)  Edukowanie społeczeństwa w tematach szeroko pojętej psychologii oraz zdrowia psychicznego.

 1. Cele Fundacji zostały opracowane na podstawie sfery zadań publicznych przedstawionych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 23.04.2003r. art.4 ust.1.pkt 1, 3, 6-8, 13-15, 17, 24, 27 i 31-32.

          

§4

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (dwa tysiące złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.


§5

 1. Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, posiadających cele zbieżne z celami Fundacji.

 

2. Fundacja udziela wsparcia i działa na rzecz osób prawnych, fizycznych, oraz jednostek organizacyjnych, których działania lub poglądy nie godzą w:

1) zasady wolności, własności i sprawiedliwości;

2) prawa człowieka, w tym w szczególności w prawo do życia (od poczęcia).

 

§6

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1) Refinansowanie kosztów psychoterapii oraz konsultacji psychiatrycznych dla pododpiecznych fundacji.

1.1). Maksymalna kwota refinansowania, jaką fundacja może zaoferować, to 95% kosztów psychoterapii oraz konsultacji psychiatrycznej.

2) Refinansowanie kosztów leków, które zostaną zlecone w ramach leczenia psychiatrycznego.

3) Prowadzenie szeroko pojętych działań medialnych w celu promocji zdrowia psychicznego oraz wiedzy psychologicznej.

4) Współpracę z organizacjami rządowymi, samorządowymi, pozarządowymi, firmami, aby realizować cele Fundacji.

5) Zatrudnianie psychoterapeutów oraz psychologów, aby realizować wsparcie psychoterapeutyczne bezpośrednio.

 1. Fundacja prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie swoich celów statutowych.

 

§7

Przychody Fundacji osiągane są z:

1) darowizn, zapisów,  spadków, dotacji, subwencji, przychodów pochodzących z ofiarności publicznej;

2) działalności odpłatnej pożytku publicznego; tytułu sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych;

3) tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością, w tym także odsetek od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach.


§8

 1. Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”.

 2. Zarząd składa się z jednej lub większej liczby członków.

 3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator.

 4. Fundator określa funkcje członków Zarządu.

 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku odwołania, rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Zarządu.

 6. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony.

 7. W skład Zarządu może wchodzić Fundator.

 

§9

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Do kompetencji Zarządu należy:


1) Zatwierdzanie głównych kierunków działań Fundacji.

2) Sprawowanie pieczy i zarządzanie majątkiem Fundacji.

3) Realizacja celów statutowych Fundacji.

4) Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji.

5) Opracowywanie planu działalności Fundacji.

6) Opracowywanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Fundacji.

7) Zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia.

8) Zawieranie porozumień o współpracy z innymi organizacjami i instytucjami.

9) Podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących działalności Fundacji.

 

§10

 1. W przypadku zarządu wieloosobowego, posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.

 2. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 3. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się w formie zdalnej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 4. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów przy obecności więcej niż połowy składu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 

§11

W przypadku zarządu jednoosobowego, decyzje podejmowane są przez członka Zarządu samodzielnie.


§12

 1. Zmiany statutu Fundacji dokonuje Fundator. Zmiany statutu mogą również:


1) dotyczyć celów, dla których Fundacja została powołana, a które to cele zostały określone w akcie założycielskim;

2) obejmować rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację.

2. Po śmierci Fundatora uprawnienia z ust. 1 uzyskuje Zarząd. Uchwały w tym zakresie podejmuje się jednomyślnie przy obecności wszystkich członków Zarządu.


§13

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach, także majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.

§14

 1. Fundacja ulega likwidacji:

1) w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona;

2) w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.

3. Po śmierci Fundatora uprawnienie z ust. 2 uzyskuje Zarząd. Decyzja o likwidacji musi być podjęta przez Zarząd jednogłośnie.

4. Funkcję likwidatora pełni Zarząd lub inna osoba przez Zarząd wyznaczona.

5. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Fundatora, lub w przypadku śmierci Fundatora – uchwały Zarządu, na rzecz działających w Polsce organizacji o zbliżonych celach lub na realizację konkretnych celi, które są celami statutowymi Fundacji.

 

Wyry, 29.02.2024r.