Przejdź do treści

Statut

Statut Fundacji Pomocy Psychologicznej „Bezcenni”

Fundacja jest obecnie w trakcie procedury rejestracyjnej. Niniejszy statut jest wzorem, złożonym w KRS, który zacznie obowiązywać po zakończonej rejestracji fundacji.

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Pomocy Psychologicznej „Bezcenni”, zwana dalej Fundacją, ustanowioną przez:
Grzegorza Myszora
zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym, sporządzonym przez notariusza
………………………………… w kancelarii notarialnej w ……………………, ul. ……………………………..
w dniu …………………………. na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna, a w swojej działalności opiera się na wartościach bezinteresownej chrześcijańskiej miłości wobec każdego człowieka.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą fundacji jest miasto ……………………….

§ 4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
2.1. Określona zostaje nazwa Fundacji, która będzie używana w języku angielskim i brzmi Psychological Support Fundation „Priceless”.

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

1. Celami Fundacji są:
a) Wspieranie osób, które chcą podjąć psychoterapię, a które z różnych przyczyn nie mają środków finansowych, aby sfinansować psychoterapię.
b) Wspieranie osób w kryzysie psychologicznym, które potrzebują zarówno wsparcia psychoterapeuty jak i psychiatry, a które z różnych przyczyn nie mają środków finansowych, aby sfinansować psychoterapię oraz leczenie psychiatryczne.
c) Edukowanie społeczeństwa w tematach szeroko pojętej psychologii oraz zdrowia psychicznego.

§ 7

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) Refinansowanie kosztów psychoterapii oraz konsultacji psychiatrycznych dla pododpiecznych fundacji.
I. Maksymalna kwota refinansowania, jaką fundacja może zaoferować, to 95% kosztów psychoterapii oraz konsultacji psychiatrycznej.
b) Refinansowanie kosztów leków, które zostaną zlecone w ramach leczenia psychiatrycznego.
c) Prowadzenie szeroko pojętych działań medialnych w celu promocji zdrowia psychicznego oraz wiedzy psychologicznej.
d) Współpracę z organizacjami rządowymi, samorządowymi, pozarządowymi, firmami, aby realizować cele Fundacji.
e) Zatrudnianie psychoterapeutów oraz psychologów, aby realizować wsparcie psychoterapeutyczne bezpośrednio.

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji

§ 9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 (jeden tysiąc) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10

1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1.1. Darowizn, spadków, zapisów,
1.2. Dotacji i subwencji oraz grantów,
1.3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
1.4. Dochodów z majątku Fundacji.

§ 11

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów, mogą być użyte na realizację celów Fundacji, tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia, jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Władze Fundacji

§ 12

1. Władzami fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji.
2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

Rada Fundacji

§ 13

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków.
3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą Fundatorzy.

4. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
4.1. Pierwszy skład Rady Fundacji zostanie powołany przez Fundatora w czasie 24 miesięcy od ustanowienia Fundacji.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.
6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
8. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
9. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 14

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 15

1. Do zadań Rady należy w szczególności:
a) Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
b) Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
c) Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
d) Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
e) Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
f) Nadzór nad działalnością Fundacji.
g) Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 16

1. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
a) Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
b) Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 17

1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.
4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
5. Członkowie pierwszego Zarządu są powoływani przez Fundatora.
5.1. Do czasu powołania pierwszego składu Rady Fundacji, Fundator ma prawo mianować i odwoływać członków Zarządu Fundacji.
6. Pierwszym Prezesem Zarządu z mocy statutu zostaje Fundator. Zawiesza to jego członkostwo w Radzie Fundacji, którą zobowiązany jest powołać w czasie 24 miesięcy od ustanowienia Fundacji.

§ 18

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) Uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) Uchwalanie regulaminów,
c) Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
e) Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
f) Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g) Występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
6. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób reprezentacji

§ 19

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie. Oświadczenie woli może być złożone również jednoosobowo przez Prezesa Fundacji.

Zmiana statutu

§ 20

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
1.1. Do czasu powołania pierwszego składu Rady Fundacji, zmian w statucie dokonuje Zarząd Fundacji za zgodą Fundatora.

Połączenie z inną fundacją oraz likwidacja fundacji

§ 21

1. Decyzję o połączeniu Fundacji z inną fundacją lub likwidacji fundacji podejmują wspólnie czlonkowie Zgromadzenia Specjalnego, w którego skład wchodzą:
a) Zarząd Fundacji
b) Rada Fundacji
c) Fundator
2. Zgromadzenie Specjalne, może zostać zwołane na wniosek członka Zarządu Fundacji, członka Rady Fundacji lub Fundatora.

§ 22

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3.. Decyzja o połączeniu Fundacji z inną fundacją musi zostać podjęta jednomyślnie przez wszystkich członków Zgromadzenia Specjalnego.

§ 23

1. Fundacja nie ulega samoistnej likwidacji, jeśli wyczerpią się środki finansowe do realizacji celów statutowych.
2. Decyzja o połączeniu Fundacji z inną fundacją musi zostać podjęta jednomyślnie przez wszystkich członków Zgromadzenia Specjalnego
3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 24

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji muszą zostać przeznaczone, mocą uchwały Zgromadzenia Specjalnego, na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.